Allmänna affärsvillkor

1 § Tillämpningsområde

Vid affärsrelationer mellan Pixum och beställaren gäller enbart följande allmänna affärsvillkor i den version som finns på hemsidan vid beställningstidpunkten. Dessa kan lagras på beställarens dator för ändamålet av online beställningen och/eller skrivas ut. Konsument under 18 år har inte rätt att köpa eller beställa produkter från Pixum utan att en förälder eller annan målsman godkännande.

Avtalet rör säljarens skapande av produkten, behandling och leverans av foton skickade till konsumenten i analog och/eller digitalt filformat. Konsument erfordras för att spara de allmänna affärsvillkoren på sin dator och/eller skriva ut dem innan beställning via hemsidan sker.

§ 2 Avtalsparter och kontakt

Leverantör och beställarens kontaktpartner är:

Diginet GmbH & Co. KG (Pixum) VAT-nummer: DE-209867661 Industriestrasse 161 50999 Köln, Tyskland.

Kontakt rörande reklamation, ångerrätt etc gentemot näringsidkaren rekommenderas ske skriftligt till

service@pixum.com eller via kontakt med vår kundtjänst

§ 3 Kontrakt

Beställaren ger Diginet i uppdrag att tillverka individuellt anpassade fotoprodukter och trycktaprodukter ("varor") genom att skicka digitala filformat ("bildfiler"). Genom att klicka på beställningsknappen "Köp nu" eller "Beställning med betalningsskyldighet" lägger beställaren fram ett bindande kontraktserbjudande. Innan beställningen skickas kan kunden när som helst ändra och se uppgifterna, identifiera eventuella inmatningsfel och vid behov korrigera dem innan den bindande slutliga inlämningen av sin beställning. Diginet kommer omedelbart att bekräfta mottagandet av beställningen till kunden via e-post. Bekräftelse på mottagande av beställningen utgör inte accept. Diginets acceptförklaring sker genom leverans av varan eller genom uttrycklig acceptbekräftelse.

§ 4 Priser

Varorna kommer att levereras till de pris i svenska kronor vid beställningsdatumet på Diginets webbplats www.pixum.se. Priset består av ordervärdet, fraktkostnader och andra priskomponenter och inkluderar tillämplig lagstadgad moms. Observera att fraktkostnader redovisas separat på hemsidan. Ytterligare tullavgifter kan tillkomma vid frakt till länder utanför EU. Dessa ingår inte i priset och måste betalas av kunden.

§ 5 Leverans, spedition

Leverans eller hämtning av varorna sker i enlighet med de bestämmelser som anges via Pixums programvara, i Pixum appen eller på Pixums hemsida om inte annat avtalats mellan konsumenten och Diginet. Den förväntade leveranstiden anges av Diginet i beställningsprocessen.

Observera att vi aldrig kan garantera att en leverans sker inom utsatt tid. Leveranstiderna som anges är ungefärliga och kan vara något längre under de perioder där ordervolymerna är högre. Under jultider har Posten ofta högre belastning och därmed längre leveranstider och är ingenting som vi kan påverka. Näringsidkaren tar därför inte ansvar för förseningar orsakade av utomstående samarbetspartner.

Om varan skall transporteras till köparen och annat inte följer av en leveransklausul eller av avtalet i övrigt, sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten.Ovannämnda bestämmelse om risk gäller inte vid konsumentköp, då risken istället övergår till konsumenten när leverans har skett, dvs när konsumenten mottagit varan.

§ 6 Betalning

Konsument ska vid avgivande av order uppge om konsument önskar betala med betalkort eller kreditkort.Med onlinebetalningsprocessen auktoriserar kunden betalningen antingen genom att ange bank-, kreditkortsuppgifter eller tillgång till data från en betaltjänstleverantör. Med mobila betalningsmetoder använder kunden även betaltjänstleverantörens app för att godkänna (autentisera) betalningen. Diginet förbehåller sig rätten att behålla betalningstillståndet/reservationen tills produkten är klar, dock upp till max 28 dagar. I enlighet med gällande lagbestämmelser om stark kundautentisering (PSD II) är Diginet skyldig att överföra vissa lagstadgade personuppgifter till respektive betaltjänstleverantör vid en onlinebetalning. Mer information finns här.

Vid betalning mot faktura ska fakturabeloppet betalas av kunden inom 7 dagar efter leverans av varan. Vid onlinebetalning ger kunden uttryckligen fullmakt till avtalspartnern att inkassera det förfallna beloppet som en del av beställningen. Om indrivningen av betalningen misslyckas av skäl som köparen är ansvarig för, måste köparen ersätta återkravskostnaderna och eventuella bankavgifter.

Om betalningsmetoden är autogiro, samtycker kunden uttryckligen till SEPA:s grundläggande autogiroförfarande och beviljar Diginet eller dess representant ett SEPA-direktdebiteringsmandat (§127 BGB). Det utfärdade mandatet gäller för beställningen (engångsfullmakt). Med leveransbekräftelsen får kunden ett förhandsbesked om kreditgivarens identifieringsnummer, fullmaktsreferens, belopp och tidpunkt för den kommande SEPA autogiro (föranmälan). Tidsfristen för inlämning motsvarar gällande standardkrav för betalningstransaktioner. Det förfallna fakturabeloppet kommer att hämtas från kundens konto av Diginet eller dess representant, med angivande av bankuppgifter och fullmaktsreferens. SEPA autogiro kan avbrytas inom 8 veckor från debiteringsdagen. Anspråket förblir opåverkat. Av logistiska skäl förbehåller Diginet sig rätten att skicka fakturakvittot i elektronisk form. I detta fall kommer fakturan att skickas via e-post och är kostnadsfri.

Genom att välja en elektronisk betalningsmetod (t.ex. kreditkort) samtycker kunden till att information om beställningen (tex. leveransinformation, leveransadress, kundnummer) kommer att vidarebefordras till banker och kreditkortsleverantörer.

7 § Äganderättsförbehåll

Varorna förblir Diginets egendom tills alla varor från beställningen har betalats i sin helhet.

8 § Ångerrätt

Ångerrätten för onlinebetalningar är enligt 312 g § 1 st BGB är utesluten enligt 312 g § 2 st nr 1 BGB, eftersom varorna tillverkas enligt kundens specifikationer och är skräddarsydda efter dennes personliga behov.

§ 9 Klagomål/tvistlösning

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol. Detta ger konsumenterna möjlighet att lösa tvister i samband med sin onlinebeställning utan att gå till domstol. Tvistlösningsplattformen kan nås under den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ändå strävar vi efter att hitta en vänskaplig lösning på konflikten med våra kunder. Ansvarig konsumentskiljenämnd är: General Consumer Arbitration Board of Centre for Arbitration e.V., Straßburgerstr. 8, 77694 Kehl, www.verbraucher-schlichter.de. Vi förklarar dock att vi varken är villiga eller skyldiga att delta i en tvistlösningsprocess. Om du inte är nöjd med ett av våra erbjudanden får du gärna kontakta oss på service@pixum.com.

10 § Avbeställningsrätt

Kunden har rätt till lagstadgad garantirätt för eventuella fel, om inte annat anges i dessa allmänna villkor. För konsumenter begränsas inte garantirättigheterna av dessa allmänna villkor.

11 § Ansvar

Diginet är ansvarigt för skador som orsakats av uppsåtligt eller vårdslöst beteende av Diginet, en representant eller ställföreträdare i enlighet med lagstadgade bestämmelser. I övrigt är Diginet endast ansvarigt gentemot kunden i enlighet med produktansvarslagen, baserat på en lämnad garanti, på grundval av dataskyddsanspråk, samt på grund av skada på kropp eller hälsa eller på grund av vållande överträdelse av kardinalförpliktelser (väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande förhindrar ett korrekt genomförande av avtalet i allmänhet) endast möjliggjorts och på vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan lita på). Vid åsidosättande av kardinalförpliktelser begränsas köparens skadeståndsanspråk till den kontraktstypiska, förutsebara skadan, såvida inte annat undantagsfall som nämns i 1 och 2 meningarna i detta stycke också gäller.

12 § Dataskydd, säkerhetskopiering av data

När det gäller ytterligare bestämmelser kring dataskydd och säkerhetskopiering av data hänvisas till den separata dataskyddsdeklarationen som kunden kan spara på sin dator och/eller skriva ut för att beställa online. Om det är nödvändigt att fullständigt bearbeta beställningarna kommer person- och bilddata som samlas in när beställningen görs att vidarebefordras till Diginet-representanter som en del av ett avtal för beställningsdatabehandling i enlighet med artikel 28 GDPR.

13 § Upphovsrätt, straffrätt

Diginet förvärvar inte vid något tillfälle rättigheterna till bilderna eller till kunden. Därför kommer bilderna inte att användas av Diginet eller Diginets anställda utanför skapandet av den beställda produkten. Näringsidkare förbehåller sig rätten att helt eller delvis radera bilddata från näringsidkarens konto utan att meddelande konsumenten om det. Att vidarebefordra det till tredje part är också uteslutet. Kunden är ensam ansvarig för innehållet i de överförda bildfilerna. Hen måste säkerställa att hen har nödvändig upphovsrätt, varumärke eller andra rättigheter för alla bildfiler som överförs till Diginet och för uppdragsbruk. Köparen är ensam ansvarig för eventuella konsekvenser till följd av eventuella överträdelser av dessa rättigheter. Han är skyldig att hålla Diginet skadeslös mot tredje part från alla berättigade anspråk som görs gällande på grund av kränkning av deras rättigheter på grund av bearbetning, reproduktion och användning av de överförda bildfilerna i enlighet med beställningen.

Kunden garanterar att innehållet i de överförda bildfilerna inte bryter mot några tillämpliga förbudsnormer, i synnerhet bestämmelserna om distribution av barnpornografi (§§ 184 ff. StGB). Om Diginet blir medveten om några brott mot denna försäkran kommer Diginet omedelbart att kontakta de relevanta brottsbekämpande myndigheterna.

§ 14 Registrering & Albumservice

A. Som en del av sin albumtjänst gör Diginet det möjligt för kunden att ladda upp bildfiler i ett filformat som förutbestämts av Diginet, spara dem i så kallade album och redigera dem med hjälp av webbplatser som drivs av Diginet. Lagringsutrymmet som används av kunder hos Diginet bör inte överstiga den kapacitet som anges på webbplatsen (för närvarande 1 gigabyte). Diginet förbehåller sig rätten att radera bilddata helt eller delvis från Diginets servrar utan föregående meddelande.

B. Trots noggrant underhåll och skötsel av systemet kan Diginet inte garantera att tjänsten alltid är tillgänglig. Det finns ingen rätt att använda tjänsten.

C. Användningen av albumtjänsten och andra tjänster från Diginet kräver registrering av kundens data, t ex namn och en giltig och aktuell e-postadress. Kundens information om dessa uppgifter måste vara fullständig och sanningsenlig. Endast en kund får registreras som användare för varje e-postadress. Diginet förbehåller sig rätten att ändra denna registreringsprocess. Vid registrering måste kunden ange sitt personliga lösenord. Tillgång till alla kundens data som lagras hos Diginet är endast möjlig med detta lösenord. För att undvika intrång måste lösenordet hållas hemligt. Det är förbjudet att vidarebefordra det till tredje part. Om ett lösenord ändå lämnas vidare är Diginet inte ansvarigt för eventuella skador och/eller andra försämringar för kunden till följd av intrång av uppgifterna. Det finns ingen rätt att registrera sig hos Diginet. Diginet kan avslå registreringsbegäran när som helst utan att ange skäl. I detta fall raderar Diginet all information och data som redan tillhandahållits av användaren.

D. Kundens registrering som användare av albumtjänsten och användningen av dessa tjänster är kostnadsfri.

15 § Slutbestämmelser

Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland är tillämplig, exklusive FN:s konvention om avtal för internationella försäljningar av varor. Obligatoriska bestämmelser i det land där kunden har sin vanliga bostadsort förblir opåverkade. Om köparen inte har en allmän domkrets i Tyskland eller om han har flyttat sin bostadsort utomlands efter att avtalet ingåtts eller om hemorten inte är känd vid tidpunkten för talan eller om köparen är en handlare och agerar i denna egenskap, är platsen för jurisdiktionen för alla tvister Diginet GmbH & Co. KG:s huvudkontor. Om enskilda bestämmelser i detta avtal med kunden, inklusive dessa allmänna villkor, är eller blir ogiltiga helt eller delvis, kommer detta inte att påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. Men om detta skulle innebära stora svårigheter för en av avtalsparterna, kommer avtalet som helhet att vara ogiltigt.

16 § Sekretess

Näringsidkare strävar efter att skydda våra kunders privatliv och personkänsliga upplysningar. Se vidare här: https://www.pixum.se/about/privacy

17 § Marknadsföring

Näringsidkare får vid marknadsföring använda e-post, telefax eller automatiska uppringningssystem för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till detta på förhand. Har näringsidkare har fått konsuments elektroniska adress i samband med att konsument har köpt en vara av näringsidkare där, gäller inte kravet om samtycke enligt första stycket när: - Den fysiska personen inte har motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användandet av elektronisk post. - Marknadsföringen gäller näringsidkares egna, likartade produkter och - Den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att den uppgiften används i marknadssyfte när den samlas in vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

Uppdaterad november 2023