Pixums allmänna villkor

1. Användningsområde

För affärsförbindelse mellan näringsidkare och konsument gäller endast nedanstående allmänna villkor, som levereras till konsument senast samtidigt med ingåendet av första avtal mellan konsument och näringsidkare. Konsument under 18 år har inte rätt att köpa eller beställa produkter från Pixum utan att en förälder eller annan målsman godkänner det.

Avtalet rör säljarens framkallning, behandling och leverans av foton skickade av konsumenten i analog och/eller digitalt filformat.

Konsument erfordras föratt spara de allmänna affärsvillkoren på sin dator och/eller skriva ut dem innan beställning via internätet sker.

2. Avtalsparter

Konsumenten är:

Den som avger erbjudande om beställning av vara vid näringsidkare och erbjudandet accepteras.

Näringsidkaren på Pixum är:

Diginet GmbH & Co. KG (senare Pixum)
VAT-nummer: DE-209867661

3. Kontakt

Kontakt rörande reklamation, ånger etc gentemot näringsidkaren rekommenderas ske skriftligt till

service@pixum.com eller via kontakt med vår kundtjänst

4. Kontrakt

Genom att skicka in digitala foton i filformat ("bildfiler") avger konsument en order till näringsidkare gällande framställning av foton och/eller artiklar försedda med foton ("vara"). Avgivandet av order anses som anbud till näringsidkare.

Slutligt avtal anses först vara ingått när den av konsumenten via intranätet avsedda order accepterats av näringsidkaren genom sändelse av överenskommen orderbekräftelse via e-post.

Näringsidkare förbehåller sig rätten att helt eller delvis radera bilddata från näringsidkarens servrar utan föregående meddelande.

5. Priser

Leverans av vara sker till de på tidspunkten för kontraktsingåendet gällande priser i svenska kronor, som anvisats på näringsidkarens hemsida. Det tas förbehåll för fel i våra upplysningar på hemsidan, katalog mm gällande pris. Pris anses sålunda endast som rekommenderad uppmaning att avge anbud. Observera att fraktkostnader redovisas separat på hemsidan.

Framgår pris av faktura, anses denna för gällande, såvida inte denna är felaktig och detta tydligt framgår för konsument.

Fakturapris inkluderar framkallning och behandling av digitala filformat som avtalat, försändelse- och leveranskostnader och den vid varje tidpunkt gällande lagstadgade mervärdeskatten (moms).

6. Leverans, spedition

Leverans av order sker enligt de i beställningsmjukvaran eller på hemsidan fastlagda bestämmelser, såvida inte köpare och näringsidkare avtalat annat.

Observera att vi aldrig kan garantera att en leverans sker inom utsatt tid. Leveranstiderna som anges är ungefärliga och kan vara något längre under de perioder där ordervolymerna är högre. Under jultider har Posten ofta högre belastning och därmed längre leveranstider, detta är ingenting vi kan påverka. Näringsidkaren tar därför ej ansvar för förseningar orsakade av utomstående samarbetspartner.

Om varan skall transporteras till köparen och annat inte följer av en leveransklausul eller av avtalet i övrigt, sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten.

Ovannämnda bestämmelse om risk gäller inte vid konsumentköp, då risken istället övergår till konsumenten när leverans har skett, dvs när konsumenten mottagit varan.

7. Betalning

Konsument ska vid avgivande av order uppge om konsument önskar betala med betalkort eller kreditkort. Konsument under 18 år kan inte avge order på kredit.

Vid betalkort anges kostnader i samband med transaktion som näringsidkare påläggs av utförande bank. Konsument står för samtliga dessa transaktionskostnader.

Kan betalning med direktdebitering inte ske på grund av omständigheter som konsument är ansvarig för, ska konsument återbetala näringsidkare upplöpna transaktionskostnader.

Säkra betalningslösningar med kort: Vid kontokortsbetalningar samarbetar Pixum med COMPUTOP som uppfyller kraven för PCI DSS och använder den teknik som krävs för att du ska kunna känna dig trygg betala med kort hos oss.

Genom att välja ett elektroniskt betalsätt (t.ex. kreditkort) godkänner kunden att kundautentisering enligt riktlinje EU 2015/2366 (PSD2) genomförs, vilket gör att informationer om beställningen (t.ex. fakturaadress, leveransadress eller kundnummer) vidarebefordras till banken och kreditkortsoperatören.

8. Marknadsföring

Näringsidkare får vid marknadsföring använda e-post, telefax eller automatiska uppringningssystem för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till detta på förhand. Har näringsidkare har fått konsuments elektroniska adress i samband med att konsument har köpt en vara av näringsidkare där, gäller inte kravet om samtycke enligt första stycket när:

  • Den fysiska personen inte har motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användandet av elektronisk post.
  • Marknadsföringen gäller näringsidkares egna, likartade produkter och
  • Den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att den uppgiften används i marknadssyfte när den samlas in vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

9. Kvittning

Konsument kan enast kvitta under förutsättning att motkravet har fastställts vid slutgiltig, rättslig förlikning eller vid näringsidkares skriftliga godkännande att kvittning kan ske.

10. Förbehåll om återtagande

Tills näringsidkare har mottagit fullständig och slutgiltig betalning för varan, behåller han möjlighet at återta varan. Detta gäller inte vid konsumentköp.

11. Ångerrätt (gäller endast vid konsumentköp)

Alla våra produkter är specialanpassade för konsument med personliga bilder, varför de undantas från ångerrätten.

12. Avbeställningsrätt

Så snart du klickat på knappen "Genomför köp" påbörjas automatiskt produktionen av din beställning. Detta innebär att du inte kan ångra eller avbeställa din order, eftersom denna gäller behandling av individuella bildfiler.

13. Ansvar, ersättning och reklamation

Allmänna Reklamationsnämnden bevakar konsumenters rätt. Pixum följer AR:s rekommendationer. Endast tekniska brister "inte smakmässiga synpunkter" - är giltiga reklamationsskäl.

Reklamation kan inte göras beträffande fel som uppstått vid orderlämnandet på grund av icke exakta eller bristfälliga upplysningar, eller upplysningar som kan missförstås. Om en återbeställning avviker från den första leveransen berättigar detta inte till reklamation.

Konsument bär ansvaret för format och kvalitet på det insända bildmaterialet. Om bilderna inte returneras i den önskade storleken 10x15, utan i 10x13 eller 10x18 och detta beror på formatet bilderna tagits i, anses inte detta som en brist, liksom det inte heller kommer at ske någon ändring av bilderna på laboratoriet. Har bildfilen en dålig upplösning kommer framkallning och förstoring inte att ändra på detta och den färdiga varan kommer därför inte att framstå bättre än råvaran, dvs kvaliteten på det levererat material, tillåter.

Vid berättigad reklamation förpliktar vi oss till gratis retur. Om det reklamerade felet inte avhjälps i och med återleveransen, har ordergivaren rätt att häva kontraktet. Ytterligare krav kan inte framställas på avdrag, annullering eller skadeersättning.

Om du vill reklamera dina bilder eller fotoprodukter, har du rätt att göra en reklamation inom två månader från fakturadatum. Vid reklamation ber vi dig först alltid kontakta vår kundservice så hjälper de till med råd om hur du ska hantera just din reklamation. Oftast kan en avbild eller skanning av annonserade produkten vara tillräcklig och en returfrakten en onödig kostnad samt en fördröjning del av behandlingen av klagomålet. Vi ger kundorienterade lösningar på alla krav. Efter klagomål skickats via Posten, får kunden anmälan via post om ytterligare åtgärder ska vidtas.

Returnera endast de bilder/fotoprodukter som du reklamerar, och endast om vår kundtjänst har uttryckligen bett om returen. Kom ihåg att skriva ditt namn och beställningsnummer i reklamationen.

14. Viderebefordran av personupplysninger.

Näringsidkare använder sig för sin internätbaserade fotoservice av infrastrukturen och programvaran hos:

CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg
Meerweg 30 - 32
D - 26133 Oldenburg
Tyskland

För orderbehandling viderebefordras endast de person- och bilddata till ovannämnda partner, som är nödvändiga för orderbehandlingen och ev efterföljande kommunikation och service.

Har konsumenten inte motsatt sig marknadsföring, kommer Pixum som databehandlare för näringsidkare dessutom att mottaga och behandla upplysningar för detta ändamål.

Det är ett villkor från näringsidkaren att konsumenten uttryckligen gett sitt samtycke till att näringsidkare får behandla personkänsliga upplysningar i samband med behandling, framkallning, leverans och fakturering i överensstämmelse med det ingångna avtalet mellan konsument och näringsidkare.

Det hänvisas till det särksilda dataskyddstillkännagivandet, som konsument har plikt att spara på sin dator och/eller skriva ut innan onlinebeställning av näringsidkares tjänster och produkter.

Ordernummer, namn och mail blir vidarebefodrat till Trustpilot i förbindelse med inhämtning av ratings. Dessa data blir endast använda till inhämtning av ratings och blir inte vidarebefodrat till 4:e part.

15. Upphovsrättigheter, Straffrättsliga regler.

Konsument har plikt att efterse att innehållet i överförda digitala bildfiler och efterföljande bruk av detta inte kränker tredjeparts immateriella rättigheter härunder även, men inte begränsat till, tredjeparts upphovs- och varumärkesrättigheter.

Alla påföljder vid eventuell kränkning av tredjeparts rättigheter är endast konsumentens ansvar. Konsumenten skall hålla näringsidkare skadesfri från varje krav, som tredjepart reser som följd av kränkning av tredjeparts rättigheter vid framkallning, behandling, duplicering och användande av de överförda digitala bildfilerna. Konsument har plikt att hålla näringsidkare skadesfri för samtliga advokatkostnader och övriga kostnader i samband med rättsliga förhandlingar, som näringskidkaren kan behöva avhålla som följd av tredjeparts kontakt och eller inledande rättsliga steg mot näringsidkare för en potentiell kränkning av tredjeparts immateriella rättigheter.

Konsument har dessutom plikt att se till att innehållet i de överförda bildfilerna inte strider mot gällande laggivning, härunder men inte begränsat till strafflagens beställser om barnpornografi. Får näringsidkare kännedom om att gällande laggivning inte följts, förbehåller näringsidkare sig rätt kontakta relevanta myndigheter.

16. Sekretess

Näringsidkare strävar efter att skydda våra kunders privatliv och personkänsliga upplysningar.

Se vidare i vår dataskydd/sekretesspolicy

17. Jurisdiktion och lagval.

Ett avtalsvillkor som anger att lagen i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall tillämpas på avtalet gäller inte i fråga om köp enligt denna lag, om den lag som gäller med bortseende från villkoret är lagen i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och den lagen ger köparen ett bättre skydd enligt konsumentköpslagen 48 §.

Det görs uttryckligen gällande att den internationella köplagen (CISG) ej tillämpas.

Skulle enstaka bestämmelser i innevarande avtal med konsumenten, härunder de allmänna affärsvillkor, vara eller komma att bli ogiltiga, berörs giltigheten av övriga bestämmelser inte av detta.

18. Tvistlösning på nätet

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Pixums kundtjänst, kan du som kund lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Pixums beslut från tvistlösningsorgan. Vi kan kontaktas på e-post: service@pixum.com.

11. Ångerrätt (gäller endast vid konsumentköp)

Alla våra produkter är specialanpassade för konsument med personliga bilder, varför de undantas från ångerrätten.

12. Avbeställningsrätt

Så snart du klickat på knappen "Genomför köp" påbörjas automatiskt produktionen av din beställning. Detta innebär att du inte kan ångra eller avbeställa din order, eftersom denna gäller behandling av individuella bildfiler.